Over de administratieve instructies

De RSZ-wet bepaalt dat de algemene socialezekerheidsregeling van de werknemers niet van toepassing is op de zeevarenden ter koopvaardij. De specifieke arbeidsvoorwaarden inherent aan het beroep van zeevarende en de maritieme tradities en eigenheden nopen tot een bijzonder stelsel van sociale zekerheid voor werknemers tewerkgesteld aan boord van zeeschepen, die door een maritieme arbeidsovereenkomst verbonden zijn met een reder ter koopvaardij.

Voor wie?

De sociale zekerheid van de sector van de koopvaardij is geregeld door de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeevarenden ter koopvaardij.

In het licht van de tendens van de uitvlagging naar Luxemburg werd in 1991 het toepassingsgebied conform de EEG-Verordening 1408/71 uitgebreid tot zeevarenden die tewerkgesteld zijn op Luxemburgse schepen en ingeschreven zijn in de Pool van zeevarenden ter koopvaardij. De wetgever heeft zelfs de mogelijkheid geboden de bemanningsleden te onderwerpen aan de Belgische sociale zekerheid in geval van tewerkstelling onder vreemde vlag door bemiddeling van een Belgische rederij.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport, zijn de varende werknemers in dienst van een vennootschap bedrijvig in het maritiem transport van en naar een EU-lidstaat onder het socialezekerheidsregime van de koopvaardij gebracht. Later zijn ook de zeevarenden van de zeesleepvaartsector (2004) en de baggersector (2014) onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid voor zeevarenden ter koopvaardij.

De sociale zekerheid van de andere maritieme bedrijfstakken (visserij) valt buiten het bestek van deze onderrichtingen. Zoals hierboven reeds vermeld, is het Belgische socialezekerheidsstelsel niet alleen op Belgische schepen van toepassing. Het volledige toepassingsgebied wordt in het eerste hoofdstuk omschreven.

Aangifte en betaling van bijdragen

De verschillende bijdragen verschuldigd door de reders en de bijdrage van de zeevarende, in te houden op het loon van de zeevarende door de reder, zijn gegrond op wetten en besluiten. Zij worden in een overzicht samengebracht. De wettelijk vastgestelde verminderingen en/of vrijstellingen binnen de grenzen gesteld door de EG-richtsnoeren betreffende overheidssteun voor de maritieme sectoren, worden besproken.

De reder Ieder moet ieder begin en einde van een tewerkstelling (d.w.z het begin en einde van de zeereis) aan de RSZ melden in de onlinedienst Dimona. In de administratieve instructies RSZ leest u wat u in de Dimona moet aangeven.

De reder geeft loon- en arbeidstijdgegevens, sociale bijdragen en de toe te passen verminderingen van sociale bijdragen aan in de onlinedienst DmfA. In de administratieve instructies RSZ leest u wat u moet weten om de DmfA in te vullen.

De aangifte- en betalingstermijnen zijn diegene die gelden in het RSZ-stelsel. De reder kan gesanctioneerd worden als hij zijn verplichtingen niet nakomt. In bepaalde gevallen kan een kwijtschelding van verwijlintresten en bijdrageopslagen toegestaan worden.

Voor de aanvraag tot onderwerping van zeelieden ingeschreven in de pool van de zeelieden en tewerkgesteld onder vreemde vlag (= niet EU, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland of een ander land waarmee België een verdrag rond sociale zekerheid heeft afgesloten) moet u het formulier ‘Aanvraag onderwerping vreemde vlag’ gebruiken.