Vrijstelling werkgeversbijdragen

Grondslag: Besluiten van de Vlaamse regering 13/11/2015

Reders met een exploitatiezetel op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of in een EER-lidstaat (buiten België), die zeevarenden tewerkstellen op zeeschepen voor het vervoer van goederen of minstens 13 passagiers en die geregistreerd zijn in een register van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (zie ‘Registers van de lidstaten van de EER’, hieronder) zijn vrijgesteld van werkgeversbijdragen ten aanzien van alle takken en regelingen waarvoor de RSZ de inning van de bijdragen voorziet, met uitzondering van:

 • basiswerkgeverbijdrage (geglobaliseerde werkgeversbijdrage): 0,05%
 • asbestfonds: 0,01% (enkel verschuldigd op prestaties van 01/01 – 30/09 van ieder kalenderjaar)
 • jaarlijkse vakantie (scheepsgezellen/shoregangers): 15,72%
 • extralegale pensioenen (op door de reder gestorte bedragen): 8,86%
 • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: 33%

Hetzelfde geldt voor tewerkstelling door een reder die behoort tot de baggervaartsector, op zeewaardige baggerschepen met eigen voortstuwing die ingericht zijn voor het vervoer van een lading over zee, waarvoor een zeebrief wordt voorgelegd en die geregistreerd zijn in een lidstaat van de EER, voor zover zij minstens 50% van hun bedrijfstijd vervoer op zee verrichten.

Hetzelfde geldt voor tewerkstelling door een reder op zeewaardige sleepboten, die minstens 50% van hun bedrijfstijd vervoer op zee verrichten. Een evenredig deel van de wachttijd wordt in aanmerking genomen als zeevervoer voor de berekening van de bedoelde drempel van 50%.

Hetzelfde geldt voor een tewerkstelling door een reder op schepen met één van de volgende activiteiten:

 • kabels leggen op de voorbereide zeebodem,
 • pijpen leggen op de voorbereide zeebodem,
 • takel- en hefwerkzaamheden van infrastructuur in het kader van installatie- en onderhoudswerken op zee,
 • onderzoek van de zeebodem in het kader van installatie- en onderhoudswerken,
 • gericht storten van stenen op de zeebodem in het kader van installatie- en onderhoudswerken op zee,
 • vervoeren van onderdelen op zee in het kader van installatie- en onderhoudswerken op zee,
 • vervoeren en accommoderen van personen in het kader van installatie- en onderhoudswerken op zee.

Registers van de lidstaten van de EER

Grondslag: EEG-richtsnoeren 2004/C 13/03, bijlage

Als registers van de lidstaten worden beschouwd:

 • alle eerste registers van de lidstaten
 • de volgende registers die in lidstaten gelokaliseerd zijn en onderworpen zijn aan het recht ervan:
  • DIS: het Deense internationale scheepsregister,
  • ISR: het Duitse internationale scheepsregister,
  • MAR: het internationale scheepsregister van Madeira,
  • het Italiaanse internationale scheepsregister,
  • het register van de Canarische eilanden,
  • de registers van de Kerguelen, de Nederlandse Antillen, het eiland Man, Bermuda, Cayman (onder de voorwaarden zoals bepaald in punt 2.2, tweede alinea, van de Richtsnoeren),
  • register van Gibraltar.